КОЛЕКТИВНИЯТ ТРУДОВ ДОГОВОР  /КТД/

Въпросите, касаещи    КТД са регламентирани в гл.4 на Кодекса на труда /КТ/.  В чл.50 е определен кръга въпроси , които могат да се уреждат с КТД: това са трудовите и осигурителните отношения на работниците и служителите, които не са уредени с повелителни /задължителни/ разпоредби на закона. По отношение на тях от името на синдикалната организация водят преговори с работодателя и се сключва  договора .

 КТД не може да съдържа  клаузи, които са по-неблагоприятни за работниците и служителите от установените в закона или в колективен трудов договор, с който работодателят е обвързан.

Страни и представителство:

КТД се сключват по предприятия, браншове , отрасли и общини. На равнище предприятие, бранш и отрасъл може да се сключи само един КТД.

Кои са  страните по колективен трудов договор в предприятието?

КТД се сключва между работодателя и синдикална организация. Проектът се изготвя от нея, а когато са повече от една –  представят общ проект. Когато такъв не може да бъде представен, работодателят сключва КТД със синдикалната организация, чийто проект е приет от Общото събрание на работниците и служителите /събрание на пълномощниците/  с мнозинство повече от половината от членовете му.

Законът изрично е посочил като страна –  синдикалната организация  в предприятието, представлявяна от съответния неин председател избран по реда определен в Устава на синдиката. В този смисъл  са незаконосъобразни опитите в определени случаи от работодатели да се твърди, че с само синдикалните организации със статут на представителни организации – КТ „Подкрепа“ и КНСБ, са единствено легитимни да участват в процеса на договаряне и подписване на КТД, респ. имат някакви приоритети в тази в този процес.

КТД по общини за дейности, финансирани от общинския бюджет, се сключват между представителните организации на работниците и служителите и  на работодателите.

КТД на отраслово и браншово  равнище се сключва между съответните представителни организации на работниците и служителите и на работодателите.

Задължения за преговаряне и за предоставяне на информация.

Работодателят е длъжен:

1.Да преговаря с представителите на работниците и служителите за сключване на КТД

1.1.Да предоставят на представителите на работниците и служителите КТД, по които страните са обвързани поради отраслова, териториална или организационна принадлежност

1.2. Да предоставят своевременна, достоверна и разбираема информация относно икономическото и финансовата си състояние от значение за сключване на договора.Това не важи за поверителна информация, който факт обаче, трябва надлежно да бъде удостоверен при поискване от преговарящите.

При неизпълнение на тези задължения работодателя дължи обезщетение за причинените вреди.

Срокове за изпълнение на горните задължения от работодателя:

По т.1 – едномесечен срок, от датата на заявяване на  писмено искане до работодателя, като придружат същото и с предложения по въпросите, по които искат да преговарят, а най-добре и с проект за самото КТД. Такова искане е целесъобразно да се заяви в разумни срокове преди изтичане на действащото КТД /ако има такова/. Работодателят е длъжен да насрочи в този срок заседание дори и в случаите, когато това искане е направено само от една синдикална организация / ако има повече на брой в предприятието/.

По т.2 –  относно изпълнение искането за предоставяне на информация , срокът е 15 дневен от писменото заявяване на същото.

По искане на работодателя – при започване на преговорите, синдикалните организации в предприятието предоставят информация за действителния брой на членовете си. Става въпрос за броя, а не персоналния им състав. Този въпрос е на дневен ред при подписване на договора с оглед преценка  спрямо кои работницзи и служители той е относим.

Адвокат Диньо Бозаджиев

Правен експерт на СБМС