Представяме ви кратък правен коментар относно:

Заповед №159/27.03.2020 г.  на Министъра на здравеопазването и произтичащи от нея трудовоправни проблеми

Коментар на адвокат Диньо Бозаджиев, адвокатска кантора “Бозаджиев и партньори”.

Заповед №РД-01-159/27.03.3020 г. на Министъра на здравеопазването  е издадена във връзка с усложняващата се  епидимична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното на 13.03.3020 г. с решение на Народното събрание на  Република България извънредно положение.

Със заповедта са определени в рамките на страната лечебните заведения за болнична помощ за активно лечение  исъответните структури в тях, които да извършват лечение и наблюдение на пациентите с  COVID-19, като те са разделени  в две групи- осъществяващи:

  •  лечение и наблюдение на пациенти с коронавурис в неусложнено състояние
  •   Лечение и наблюдение на пациенти с коронавирус  в състояние, нуждаещо се от интинзивно лечение

Със заповедта е вменено задължение на работодателите – управителите на болничните заведения   да осигурят медецинския персонал с лични предпазни средства и се следи за стриктното спазване на въведените в страната и в лечебното заведение хигиенни и противоепидимични мерки.

 В т.5 от заповедта изрично е посочена възможността, управителите на медицинските заведения да поискат сключване на анекси към договорите с НЗОК „за изпълнение на КП №104 „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения“, което е в сила до овладяване на епидимичната обстановка, при условия и ред, определени от Надзорния съвет на НЗОК.  В този смисъл дали са предприети  действия за генериране на допълнителни средства за материално стимулиране на медецинския персонал, отговорът се дължи от работодателя.

Контролът върху изпълнението на заповедта е възложено на: Жени Начева – зам. министър и доц. Д-р Ангел Кунчев – Главен държавен инспектор.

Ежедневният контрол по места следва да се осъществява от съответните  Регионални здравни инпекции.

Във връзка с тази заповед  Синдиката на българските медицински специалисти направи запитване и до РЗИ и до Министерство на здравеопазването. Отговора на РЗИ е ,  че  право и задължение на работодателя е да съобразява с естеството и характера на работата /по неговата същност/ и произтичащите от това обязаности по осигуряване на безопасни условия на труд, въвеждането на нормирано /намалено/ работно време за определени категории работници и служители и т.н.. Същите произтичат по силата на действащото законодателство.

Очакваме отговор и от Министерство на здравеопазването!