НА СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (СБМС)

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.1 Този устав е върховният вътрешен нормативен акт уреждащ целите, устройството, управлението, дейността и прекратяването на Синдикат на българските медицински специалисти (СБМС).

Чл. 1.2 Други вътрешни актове не могат да му противоречат.

 1. СТАТУТ

Чл. 2.1. СБМС е сдружение с нестопанска цел по смисъла на чл.49 ал.1 от КТ и съгласно действащото законодателство.

Чл. 2.2. Синдикатът е изграден и функционира на професионален принцип.

Чл. 2.3. Синдикатът е изграден при спазване на следните принципи: доброволност на участието, равнопоставеност на нейните членове, организационна и финансова самостоятелност на членовете, синдикална солидарност, изборност и мандатност на ръководствата на всички синдикални формирования.

Чл. 2.4. Синдикатът и неговите членове са независими и в своята дейност те се ръководят единствено от волята на синдикалните членове, настоящия устав, действащите конституционни и законови разпоредби в страната, международни конвенции и други нормативни актове.

Чл. 2.5. В СБМС могат да членуват физически лица – медицински специалисти и сдружения на медицински специалисти , които приемат този устав.

Чл. 2.6. Синдикатът на българските медицински специалисти (СБМС) е юридическо лице с нестопанска цел, който действа в обществена полза на своите членове.

 1. НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 3.1. Наименование на синдиката е :

„Синдикат на българските медицински специалисти” и може да се изписва съкратено СБМС. Чл. 3.2. Наименованието на синдиката се изписва на латиница по следния начин:

Bulgarian Medikal Specialists Syndicate

Чл. 3.3. Синдикатът притежава свой графичен символ, който се отразява върху неговият печат.

Чл. 3.4. Печатът е правоъгълен с надпис: Синдикат на българските медицински специалисти, като пред надписа има изображение на синя лента (символ на националния протест на медицинските специалисти през 2019 година/.

 1. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛВНИЕ

Чл. 4.1. Седалището на синдиката (СБМС) е: гр. Перник, ул. “Стомана”, бл .2, вх Е, ап. 13 

Чл. 4.2. Адресът на управление на синдиката е : гр. Перник, ул. “Стомана”, бл .2, вх Е, ап. 13 

Чл. 4.3. sindikatbms@gmail.com

 1. СРОК

Чл. 5.1. Дейността на СБМС е с неограничен срок.

 1. ЦЕЛИ НА СИНДИКАТА

Чл. 6.1. Основната цел на синдиката е :

Представителство, отстояване и защита на основни социални и трудови интереси и права на членовете в сферата на труда, трудовата заетост и трудовите правоотношения, социално и здравно осигуряване, подпомагане и др., пред работодателите и техните сдружения, държавни, общински администрации, обществени органи и организации при спазване конституцията на Република България, действащото законодателство, международни конвенции и споразумения, по които Република България е страна и на този устав.

Чл. 6.2. СБМС си поставя за цел да защитава и отстоява:

 1. Право на труд, свободен избор на вид и място на работа.
 2. Право на професионална подготовка, квалификация и преквалификация;
 3. Достойно заплащане на труда на работещите в здравеопазването, медицинска наука и образование, социална сфера и здравни услуги от частния и публичния сектор;
 4. Правото на здравословни, безопасни условия на труд;
 5. Правото на оптимална продължителност на работно време, при нормална интензивност на трудовия процес и платен отпуск;
 6. Защита срещу незаконни уволнения и други незаконосъобразни действия на работодателите срещу синдикалните членове;
 7. Правото на синдикален контрол върху дейността на работодателите, други органи и организации на базата на действащото законодателство и колективно трудово договаряне;
 8. Правото на свободно и доброволно сдружаване в синдикални организации и осигуряване защита на синдикалните членове съгласно действащото законодателство;
 9. Защита на интересите на своите членове пред международни организации и институции.

Чл. 6.3. За реализиране на целите СБМС се придържа към следните принципи:

 1. Доброволност на членството;
 2. Пълна демократичност и свобода на дискусиите;
 3. Задължителност на взетите с мнозинство решения;
 4. Изборност и мандатност на ръководните органи.

Чл. 6.4. За осъществяване на целите си СБМС:

 1. Партнира си с органи, институции и организации в сферата на здравеопазването, медицинската наука и образование, здравните услуги, социалната сфера и други от частния и публичния сектор.
 2. Разработва самостоятелни искания и становища.
 3. Съдейства на членовете си при воденето на преговори и сключване на споразумения и договори с държавни, общински и др. органи, ръководства и организации, както и с частни  юридически лица.
 4. Организира и провежда протестни действия в защита на правата на членовете си , по предвидения от закона ред.
 5. Провежда самостоятелна или в обединение с други организации дейности, разрешени от закона с цел подпомагане на своите членове.
 6. Провежда собствена социална, просветна, финансова, консултантска и друга дейност и своевременно оказва специализирана помощ на членовете си.
 7. Използва собствеността и доходите от дейността си.

Чл. 6.5. СБМС подпомага своите членове:

 1. При решаване на трудови спорове и конфликти;
 2. При контактите им с работодателите и техните дружества;
 3. Чрез предоставяне на информация, специализирана консултантска и друга помощ;
 4. Чрез оказване на морална, юридическа и материална (при определени условия) помощ на членовете си;
 5. Като изразява становища по структурни промени в държавния и частния сектор, размер на работната заплата, обезщетения и други.
 1. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. СТРУКТУРА 

Членство

Чл. 7.1 Членове на СБМС са физически лица – работещи в здравеопазването, медицинската наука и образование, здравните услуги и други от частния и публичния сектор, синдикални организации, както и съюзи и сдружения на тези лица, които признават този Устав. Като „работещи” се считат всички лица с медицинско образование, които упражняват трудова дейност в сферата на здравеопазването като договорите, по които те работят са действащи или прекратени – но преди изтичане на една година преди кандидатстването им за членство или пък са в съдебна процедура по обжалване на акта за прекратяване.

Чл.7.2. Индивидуално    членство се допуска и за работещи в индивидуални практики, частния сектор и др. структури.

Чл.7.3 Индивидуалните    членове – физически лица могат да учредяват синдикална организация по месторабота, в която членуват не по-малко от трима души, която се представлява в този случай пред работодателя от избран от тях член.

Чл.7.4 Приемане на нови членове

Нов член на синдиката се приема по писмена молба на лицето или представляващия сдружението с решение на УС, като в последния случай се представя и решение на упълномощения съгласно устава на кандидата орган за такова членство.

 1. УС на СБМС може да откаже да откаже приемане на кандидат за член, ако са налице обстоятелства и факти, противоречащи на този Устав.
 2. При    отстраняване на причините за отказа е допустимо повторно кандидатстване за членство.
 3. Решението за отказа може да се обжалва пред Общото събрание на организацията, която жалба се разглежда като точка първа в първото свикано такова след подаване на жалбата. Решението на Общото събрание е окончателно.

Членовете на СБМС имат право:

 • Лично, а колективните членове -чрез свои представители , да участват в работата на СБМС; 
 • Да внасят предложения за разглеждане от органите на СБМС; 
 • Да получават информация за решенията на СБМС; 
 • Да получават организационна и консултантска помощ от СБМС; Да предлагат свои представители в органите на СБМС;
 • Да избират свободно формите на своето вътрешно организационно функциониране в съответствие с този устав;
 • Да прекратява членството си съгласно устава.

Чл. 7.5 Членовете на СБМС са длъжни:

 • Да спазват Устав на организацията;
 •  Да изпълняват решенията на органите на СБМС;
 • Да плащат редовно членския си внос, по начин утвърден от този Устав;
 • Да използват средствата, придобити от членски внос, от собствена дейност, дарения и помощи само в интерес на своите членове;
 • Да не членуват в друга синдикална организация;
 • Да участват солидарно в общите действия, провеждани от СБМС;
 • Да пропагандират целите и дейността на СБМС;
 • Да пазят доброто име на СБМС.

Чл. 7.6 Прекратяване на членството на член на СБМС :

 • При доброволно напускане на организацията;
 • Поради изключване – при неспазване на устава, при неизпълнение на решения на Общо събрание, УС или други провинения, които уронват престижа на СБМС. Решението за изключване се взема от Управителния съвет.

В този случай предложеният за изключване следва да бъде надлежно уведомен и му се предостави възможност да се яви пред УС и даде обяснения

Решението на УС за изключване на член на синдиката може да се обжалва пред Общо събрание в срок до един месец от връчване на решението на заинтересованата страна;

 • При прекратяване дейността на СБМС – установява се с препис от решението за прекратена дейност;
 • Поради отпадане – членството се прекратява автоматично при неплащане на членски внос до края на първото тримесечие от годината и системно неучастие в дейността. Тези факти се документират по надлежния ред. Констатацията на отпадането се извършва от УС .
 1. ОРГАНИ НА СБМС

Общо събрание. Състав и правомощия. 

Общото събрание се състои от всички нейни членове. Всеки един член има право на един глас

Чл. 8.1 Общото събрание се свиква 

 • редовно – веднъж на пет години;
 • извънредно – по решение на Управителния съвет, на Председателя, както и по искане на Контролния съвет, на една трета от членовете, отправено до Управителния съвет;
 • Общо събрание се свиква от УС, който предлага дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане;
 • Свикването на редовните и извънредни Общи събрания се обявява най-малко тридесет дни преди провеждането им;
 • Общото събрание се свиква чрез писмена покана до членовете на синдиката изпратена до последния посочен от тях адрес или имейл;
 • Поканата трябва да съдържа дневния ред, дата, място, час и по чия инициатива се свиква Общото събрание;

Чл. 8.2 Правомощия на Общото събрание:

 • Изменя и допълва Устава, които решения се приемат с квалифицирано мнозинство.
 • Приема други вътрешни актове;
 • Определя броя, избира и освобождава членовете на УС и Председателя с явно гласуване и квалифицирано мнозинство;
 • Взема решения по жалбите срещу решенията на УС за отказ за приемане и за изключване членове на синдиката;
 • Взема решения за разкриване и закриване на структурни звена на СБМС; 
 • Взема решение за участие или отказ в др. организации в страната или в чужбина; 
 • Взема решение за преобразуване или прекратяване на Синдиката; 
 • Взема решения относно размера на членския внос;
 • Разглежда и взема решения по отношения на жалби, внесени от основни и индивидуални членове;
 • По въпроси, не включени в обявения дневен ред не могат да се вземат решения;
 • Решенията си Общото събрание приема с обикновено мнозинство, с изключение на онези въпроси, за които изрично в Устава е предвидено квалифицирано мнозинство.

Чл. 8.3 Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от избраните делегати. При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час, по-късно на същото място и при същия дневен ред може да се проведе, колкото и делегати да се явят.

 • На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите делегати (три имена и подпис);
 • Списъкът се заверява от Председателя и Протоколчика на Общото събрание с подпис;
 • Всеки член на синдика има право на един глас;
 • Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство, с изключение на случаите изрично посочени в Устава, които се приемат с квалифицирано.

Решенията на органите на СБМС, които са взети в противоречие със закона, могат да се оспорват по съдебен ред в 14 дневен срок от вземането им, а за неприсъствали – от деня на научаването им

 1. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ (УС) 

Чл. 9.1 Състав на УС:

 • УС се състои от Председател  и четирима членове;
 • Мандатът им е петгодишен, като при предсрочно прекратяване на мандата на член на УС или КСК, новоизбраните членове продължават мандата на заместените от тях.

Чл. 9.2 Правомощия на УС:

 • УС е оперативен орган на синдиката, който ръководи дейността му в съответствие с Устава и решенията на ОС на СБМС;
 • Осигурява изпълнението и решенията на ОС;
 • Разпорежда се с имуществото на СБМС;
 • Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на СБМС, проекти за промени в Устава, отчет по изпълнението на бюджета;
 • Приема правилник за организация на дейността си;
 • Взема решения за приемане и изключване и отпадане на членовете на СБМС;
 • Утвърждава вътрешните наредби за набиране и разходване на средства, неупоменати в Устава; 
 • Взема решение за обявяване, прекратяване и отмяна на стачни и протестни действия на национално ниво;
 • Взема решения във връзка с членството на СБМС в местни и международни организации; 
 • Разглежда и взема отношение по спорове и конфликти, възникнали между основните членове на СБМС, между работодателските сдружения и структури и СБМС; 
 • Взима решения по всички въпроси, неуредени със закон или този Устав; Избира стачен комитет.

Решенията си УС взема с обикновено мнозинство.

 1. ПРЕДСЕДАТЕЛ на СБМС 

Чл. 10.1. Председателят :

 • Представлява СБМС;
 • Подписва всички официални документи на СБМС;
 • Организира и ръководи дейността на УС, на който е член по право, председателства заседанията му;
 • Взема оперативни решения, както и изпълнява допълнително възложени му от Общото събрание или Управителния съвет функции.
 1. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ (КС)

Чл. 11.1 Състои се от Председател и трима членове. Мандатът им е петгодишен. При предсрочно прекратяване, новоизбраните довършват мандата на заместените.

 • Председателят на КС се избира от Общото събрание и ръководи оперативната дейност на КС, участва със съвещателен глас в заседанията на УС;
 • КС е орган за цялостен контрол на финансовата дейност на СБМС;
 • За своите констатации КС текущо информира Председателя на УС;
 • За цялостната си дейност КС се отчита пред Общото събрание;
 • КС има право да контролира текущо документите за събирането и отчисленията от членския внос на всички основни членове на СБМС, както и мандатността на изборните органи.
 1. ФИНАНСИ, ИМУЩЕСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС

Чл. 12.1 Индивидуалният членски внос на членуващите в СБМС се определя на 25,00 (двадесет и пет) лева годишно

 • Членският внос се събира до края на първото тримесечие;
 • Синдикалните членове, които са в неплатен отпуск за повече от един месец, които са в болничен отпуск над три месеца, временно безработни в следствие на неправомерно уволнение, студенти (работещи в сферата на здравеопазването) плащат 50% от годишния членски внос – 12,50 (дванадесет лева и петдесет стотинки) лева;
 • Синдикалните членове при учредяване на синдиката дължат встъпителен членски внос, еднократно, в размер на 3,00 (три) лева.

Чл. 12.2 УС взима решения за актуализация на размера на отчисленията.

Чл. 12.3 СБМС формира парични фондове предназначени за:

 • Стачен фонд- за осъществяване на протестни действия; 
 • Социален фонд – за подпомагане;
 • Трудово-правен фонд – за юридически и правни консултации и др.;
 • Средствата по фондовете се набират от допълнителни отчисления, от дарения, лични вноски на членовете на СБМС и др.
 1. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА СБМС

Чл. 13.1 Решенията за преобразуване, прекратяване и ликвидация на СБМС се вземат от Общото събрание.

Чл. 13.2. При    прекратяване на СБМС се извършва ликвидация от УС.

Чл.13.3. Ако в СБМС след удовлетворяването на всички кредитори остане каквато и да е собственост, се дарява за благотворителна кауза по предложения на общото събрание и решение на УС.

Изтегли: